Skip to main content

Algemene voorwaarden Academie voor Haptonomie

SCHOLINGEN

Aanmelding
Aanmelden voor een scholing gaat middels het invullen van het formulier op onze website. Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van de aanmelding stuurt de academie een bevestiging van de aanmelding die de plaatsing definitief maakt. Je hebt hierna nog 14 dagen de tijd je inschrijving per e-mail in te trekken (na verzenddatum bevestigingsemail). Wanneer een scholing is volgeboekt, ontvang je daarover bericht en wordt je, wanneer gewenst, op een wachtlijst geplaatst. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de scholing ontvang je bericht over de doorgang, tevens ontvang je dan de factuur.


Betaling
Betaling geschiedt na ontvangst van de factuur en binnen twee weken na factuurdatum. Betaling in termijnen is alleen mogelijk bij bedragen hoger dan €750,-. Mocht je liever in termijnen betalen, kun je hierover contact opnemen met de Backoffice van de Academie voor Haptonomie. De Academie voor Haptonomie factureert alleen rechtstreeks aan de
student, niet aan werkgevers, andere partijen of middels specifieke invulformulieren.


Wijziging
De Academie voor Haptonomie behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in de docentenbezetting of wanneer door omstandigheden nodig, de data van een scholing.


Annulering
Door het aanmeldingsformulier in te vullen ga je akkoord met deze betalings- en annuleringsvoorwaarden. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Bij annulering binnen één maand voor aanvang kun je je laten vervangen, je blijft zelf echter voor de academie aanspreekbaar op het voldoen van het cursusgeld. Bij annulering tot één maand voor aanvang van de betreffende scholing wordt 20% van het totale cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering binnen één maand voor aanvang, is het totale cursusgeld verschuldigd. Wanneer je een aanmelding wilt doorschuiven, wordt dat door de academie behandeld als een ‘annulering’ met de daarvoor geldende voorwaarden. Als bij onvoldoende inschrijving of door overmacht een scholing niet doorgaat, ben je in het geheel geen kosten verschuldigd.

Annuleren binnen bedenktermijn
Mocht je annuleren binnen de wettelijk bepaalde bedenktijd van 14 dagen, maar wél hebben deelgenomen aan een (deel) van de scholing, zullen wij de kosten voor de lesdagen dat je aanwezig bent geweest in rekening brengen. Mocht je je aanmelden binnen twee weken voor aanvang van de scholing, vervalt de twee weken bedenktijd.

NB - Onder ‘scholingen’ wordt verstaan: na- en bijscholingen, cursussen, lezingen en overige activiteiten.

OPLEIDINGEN

Inschrijving
Inschrijving voor een opleiding geschiedt door het online insturen van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier. Door ondertekening verklaart de desbetreffende persoon akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier stuurt de Academie voor Haptonomie een ontvangstbevestiging. Het aanmeldingsformulier zal vervolgens gecheckt worden op volledigheid en op de instroomvereisten. Student krijgt hierna binnen twee weken een bericht van definitieve plaatsing of anders. De student heeft hierna nog 14 dagen de tijd zijn inschrijving alsnog in te trekken (na verzenddatum bevestigingse-mail). Vervolgens stuurt de Academie voor Haptonomie (uiterlijk twee weken voor aanvang) een factuur alsmede andere voor de start van de opleiding relevante informatie. Het studiemateriaal ontvangt de student op de eerste dag van de opleiding. Inschrijving geldt voor de duur van de volledige opleiding (voor de Opleiding Haptotherapie is dat 3 cursorische jaren plus de afstudeerfase).

Proefperiode Basisjaar Haptonomie
Voor het Basisjaar Haptonomie gelden de eerste vier lesdagen als wederzijdse proefperiode. Wanneer student zelf besluit ná of binnen deze proefperiode niet verder deel te nemen aan het Basisjaar, kan dat door middel van een email aan de Backoffice (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) kenbaar gemaakt worden binnen een periode van 7 werkdagen na de laatste lesdag van de proefperiode. De student is dan de kosten van deze 4 lesdagen (de gehele proefperiode) verschuldigd.

Proefperiode zij-instroom Opleiding Haptotherapie
Voor de Opleiding Haptotherapie geldt in het geval van ‘zij-instroom’ (zij-instroom: wanneer de inschrijvende student een andere route volgt en bijvoorbeeld is afgestudeerd aan een ander opleidingsinstituut of wanneer de student ‘herinstroomt’ en meer dan twee tussenjaren heeft gehad) ook de eerste vier lesdagen als wederzijdse proefperiode. Na deze periode krijgt de student een bindend advies van de docent om de opleiding voort te zetten, dan wel te stoppen. Wanneer student zelf besluit na of binnen deze proefperiode niet verder deel te nemen aan de Opleiding Haptotherapie, kan dat door middel van een email aan de Backoffice (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) kenbaar gemaakt worden binnen een periode van 7 werkdagen na de laatste lesdag van de proefperiode. De student is dan de kosten van deze 4 lesdagen (de gehele proefperiode) verschuldigd.

Stoppen van student door de academie
De Academie voor Haptonomie behoud zich het recht voor om in uitzonderlijke situaties de voortgang van de opleiding van de student te stoppen. Dit geschiedt altijd na zorgvuldig overleg met de betrokken docenten en de student.

Verzuim
Het is gewenst dat de student, indien deze niet aanwezig kan zijn, dit schriftelijk, telefonisch of per e-mail vóórafgaand aan de lesdag doorgeeft aan de Backoffice van de Academie voor Haptonomie. Voor verzuimde lessen vindt geen restitutie van lesgeld plaats.
Voor het behalen van het Basisjaar Haptonomie of de (vervolg) Opleiding Haptonomie is 80% aanwezigheid vereist (bij 14 lesdagen). Dit betekent dat student maximaal 2 lesdagen mag missen per studiejaar.
Voor het behalen van de (vervolg) Opleiding Haptotherapie is 80% aanwezigheid vereist (bij 16 lesdagen per studiejaar). Dit betekent dat student maximaal 3 lesdagen mag missen per studiejaar.

Afronding
Na positieve afronding van de het Basisjaar Haptonomie of de (vervolg) Opleiding Haptonomie ontvangt de student een Certificaat. Indien het jaar niet behaald is, ontvangt de student een Bewijs van Deelname.
Na positieve afronding van de het cursorische deel van de (vervolg) Opleiding Haptotherapie ontvangt de student een Certificaat en na positieve afronding van de Afstudeerfase ontvangt de student een Diploma. Bij de uitreiking van het Certificaat of Diploma dien je je te kunnen legitimeren.
Inschrijving Beroepsvereniging na het afronden van de (vervolg) Opleiding Haptotherapie; de student is zelf verantwoordelijk voor het navragen of haar/zijn vooropleiding voldoet aan de registratie eisen van de beroepsvereniging (bijvoorbeeld VVH, NVPA of NFG).

Opleidingskosten
Het opleidingsbedrag bestaat uit het vaste lesgeld alsmede variabele kosten. Een aantal variabele kosten zijn in het 2e, 3e en de afstudeerfase van de (vervolg) Opleiding Haptotherapie geïntegreerd in het studiegeld. Een overzicht hiervan is op te vragen bij de Backoffice. Tijdens iedere lesdag zal de Academie voor Haptonomie de student koffie/thee en een lunch aanbieden, de kosten hiervan zijn ook inbegrepen in het lesgeld.

Betaling
De student voldoet het lesgeld binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, dan wel middels een aan de Academie voor Haptonomie verstrekte machtiging tot incasso via diens (Nederlandse) bankrekening. Facturering geschiedt per studiejaar en zowel het lesgeld als variabele kosten worden jaarlijks bijgesteld.
Betaling in termijnen is mogelijk, hiervoor worden per betalingstermijn extra administratiekosten in rekening gebracht. Er kan uitsluitend worden gekozen voor betaling in termijnen, wanneer er geïncasseerd kan worden van een Nederlands (bank)rekeningnummer. Bij wanbetaling komen alle kosten zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de student.
Het is niet mogelijk om voor meerdere studiejaren vooruit te betalen en de Academie voor Haptonomie factureert alleen rechtstreeks aan de student, niet aan werkgevers, andere partijen of middels specifieke invulformulieren.

Annulering
Annulering van de opleiding dient per e-mail te geschieden. Deze annulering geldt wanneer de ontvangst ervan is bevestigd door de Backoffice van de Academie voor Haptonomie. Indien annulering plaatsvindt ná definitieve bevestiging van plaatsing en vóór 6 weken voor aanvang van de betreffende opleiding (rekening houdend met de 14 dagen bedenktijd) ben je € 125,- annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering binnen 6 weken tot 3 weken voor aanvang van de betreffende opleiding, zijn de annuleringskosten € 250,-. Bij annulering binnen 3 weken tot de start van de opleiding zijn de annuleringskosten € 375,-. Annuleert je tijdens het opleidingsjaar (uitgezonderd van de proefperiode), ben je het volledige lesgeld van het betreffende opleidingsjaar verschuldigd. Deze annulering dient eveneens per e-mail en met opgaaf van redenen te geschieden bij de directie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een deel van het lesgeld gerestitueerd worden, met inachtneming van annuleringskosten, e.e.a. ter beoordeling van de directie.
Met betrekking tot de (vervolg) Opleiding Haptotherapie heeft de student de mogelijkheid om zich aan het eind van ieder studiejaar uit te schrijven voor het vervolgjaar van deze opleiding, de zogenaamde ‘tussentijdse annulering’. Dit kan vanaf de laatste lesdag en vóór 15 juli van het betreffende studiejaar. Voor tussentijdse annulering van de opleiding geldt dat annulering schriftelijk dient te geschieden per e-mail (geldig wanneer de ontvangst ervan is bevestigd door de Backoffice van de Academie voor Haptonomie). Bij annulering ná 15 juli van het betreffende studiejaar betekent het de verplichting tot betaling van 50% van de opleidingskosten. Bij annulering ná 1 september van het betreffende studiejaar betekent het de verplichting tot betaling van de volledige opleidingskosten.

Annuleren binnen bedenktermijn
Mocht je annuleren binnen de wettelijk bepaalde bedenktijd van 14 dagen, maar wél hebben deelgenomen aan een (deel) van de opleiding, zullen wij de kosten voor de lesdagen dat je aanwezig bent geweest in rekening brengen. Mocht je je aanmelden binnen twee weken voor aanvang van de opleiding, vervalt de twee weken bedenktijd.
Annulering en wijzigingen door de Academie voor Haptonomie De Academie voor Haptonomie behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in de docentenbezetting of wanneer door omstandigheden nodig, de data van de opleidingsdagen. Ook behoudt zij zich het recht voor om in situaties waarbij een minimum aantal deelnemers is ingeschreven, de activiteit met één docent uit te voeren. Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt de Academie voor Haptonomie zich het recht voor de opleiding te annuleren. De student wordt hierover tijdig geïnformeerd (uiterlijk 2 weken voor aanvang).

ALGEMEEN

Aanbod
Op de website van de Academie voor Haptonomie staan de opleidingen en scholingen uitgebreid beschreven. Deze  informatie is tevens schriftelijk op te vragen. Eisen die worden gesteld met betrekking tot vooropleiding en werkervaring, zijn te vinden in de betreffende opleidingsinformatie.

Klachten
De Academie voor Haptonomie neemt klachten serieus. Onze klachtenprocedure is te vinden op onze website en tevens op te vragen bij de Backoffice van de Academie voor Haptonomie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Restitutie
In geval je recht hebt op terugbetaling, zal de Academie voor Haptonomie dit binnen 6 weken, na bevestiging van het recht op terugbetaling, in orde maken.

Vertrouwelijkheid
Alle informatie van of over een student/deelnemer die het instituut verneemt of observeert, is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal als vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is; als de student/deelnemer dit heeft meegedeeld of dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of
persoonlijke informatie gaat.

Verwerking persoonsgegevens
De Academie voor Haptonomie voldoet aan de wettelijk geldende regels rondom AVG. Door het invullen van het aanmeldingsformulier ga je er mee akkoord dat (persoons)gegevens die je aan de Academie voor Haptonomie verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van de academie. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het toezenden van informatie over de opleidingen of scholingen en daaraan gerelateerde producten en diensten van de Academie voor Haptonomie. Je hebt te allen tijde het recht om de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, dit kan door een mail te sturen naar de Backoffice via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Foto en filmopnames
De Academie voor Haptonomie kan foto’s of video-opnames maken die gebruikt worden o.a. op social media. Het gaat hier niet om het maken van portretfoto’s of video’s maar om een sfeerimpressie van de lessen of de leeromgeving. Het kan gebeuren dat je hierdoor kort herkenbaar in beeld komt. Wil je dit echt niet, geeft dat dan van te voren aan bij je  docent of aan de Backoffice.

Copyright
De Academie voor Haptonomie bezit het auteursrecht op het door haar samengesteld studiemateriaal, teksten en overig uitgereikt materiaal. Niets hiervan mag worden vermenigvuldigd, weggegeven, commercieel worden uitgebuit dan wel openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de Academie voor Haptonomie.
Deze Algemene Voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2018. Per 1 juni 2023 zijn deze Algemene Voorwaarden herzien.
Alle eerder gepubliceerde Algemene Voorwaarden worden met deze Algemene Voorwaarden vervangen.