Je bevindt je hier: Home > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Academie Haptonomie

Aanbod
Op de website van de Academie voor Haptonomie staan de opleidingen uitgebreid beschreven. Deze informatie is tevens schriftelijk op te vragen. Eisen die worden gesteld met betrekking tot vooropleiding en werkervaring, zijn te vinden in de opleidingsinformatie.

DE OPEN OCHTEND
Er zijn geen kosten en daarmee ook geen annuleringskosten verbonden aan deze bijeenkomt.

EEN CURSUS/SCHOLING/WORKSHOP
Aanmelding
Je meldt je aan voor een scholing door het invullen van het formulier op de website. Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier stuurt de academie een bevestiging van de aanmelding die de plaatsing definitief maakt. Je hebt hierna nog 14 dagen de tijd je inschrijving per e-mail in te trekken (na verzenddatum bevestigingse-mail). Wanneer een scholing is volgeboekt, ontvang je daarover bericht en wordt je, wanneer gewenst, op een wachtlijst geplaatst. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de scholing ontvang je bericht over de doorgang. Tevens ontvangt je de factuur.

Betaling
Betaling geschiedt na ontvangst van de factuur. Mocht je liever in termijnen betalen, kun je hierover contact opnemen met het secretariaat van de academie. Betaling in termijnen is overigens alleen mogelijk bij bedragen hoger dat €650,-.

Wijziging
De Academie voor Haptonomie behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in de docentenbezetting of wanneer door omstandigheden nodig, de data van een scholing.

Annulering
Door het aanmeldingsformulier in te vullen ga je akkoord met deze betalings- en annuleringsvoorwaarden. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Bij annulering binnen één maand voor aanvang kun je je laten vervangen. Je blijft zelf echter voor de academie aanspreekbaar op het voldoen van het cursusgeld. Bij annulering tot één maand voor aanvang van de betreffende scholing wordt 20% van het totale cursusgeld in rekening gebracht, hierna is het totale cursusgeld verschuldigd. Wanneer je een aanmelding wilt doorschuiven, wordt dat door de academie behandeld als een ‘annulering’ met de daarvoor geldende voorwaarden. Als bij onvoldoende inschrijving of door overmacht een scholing niet doorgaat, ben je in het geheel geen kosten verschuldigd

EEN OPLEIDING
Inschrijving
Inschrijving voor de opleiding geschiedt door het insturen van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier. De betrokken student verklaart zich door ondertekening akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier stuurt de Academie voor Haptonomie een ontvangstbevestiging. Het aanmeldingsformulier zal vervolgens aan de directeur van de Academie voor Haptonomie worden voorgelegd. Student krijgt hierna binnen twee weken een bericht van definitieve plaatsing of anders. De student heeft hierna nog 14 dagen de tijd zijn inschrijving alsnog in te trekken (na verzenddatum bevestigingse-mail). Vervolgens stuurt de Academie voor Haptonomie (uiterlijk twee weken voor aanvang) een factuur alsmede andere voor de start van de opleiding relevante informatie. Een studiegids ontvangt de student op de eerste dag van de opleiding. Inschrijving geldt voor de duur van de volledige opleiding.

Proefperiode
Bij aanmelding voor een opleiding schrijft de student zich in voor de gehele duur van de betreffende opleiding. Voor het Basisjaar Haptonomie gelden de eerste vier lesdagen als wederzijdse proefperiode. Voor de Opleiding Haptonomie en de Opleiding Haptotherapie gelden in het geval van ‘zij-instroom’ ook de eerste vier lesdagen als wederzijdse proefperiode (Zij-instroom : wanneer de inschrijvende student een andere route volgt. Bijvoorbeeld is afgestudeerd aan een ander opleidingsinstituut of wanneer de student meer dan twee tussenjaren heeft gehad). Na deze periode krijgt de student een bindend advies van de docent om de opleiding voort te zetten, dan wel te stoppen. Wanneer student zelf besluit na of binnen deze proefperiode niet verder deel te nemen aan de opleiding, kunt u dat door middel van een aangetekend schrijven kenbaar maken binnen een periode van 7 werkdagen (na de laatste dag van de proefperiode). Student is dan de kosten van deze 4 lesdagen (de gehele proefperiode) verschuldigd. Dit geldt ook voor studenten die in de opleiding (her)instromen.

Verzuim
Het is gewenst dat de student, indien deze niet aanwezig kan zijn, dit schriftelijk, telefonisch of per e-mail doorgeeft aan het secretariaat van de Academie voor Haptonomie. Voor verzuimde lessen vindt geen restitutie van lesgeld plaats. Voor het verkrijgen van het Certificaat/Diploma is 80% aanwezigheid vereist per studiejaar. Dit betekent dat student maximaal 3 lesdagen mag missen per studiejaar.

Kosten en betaling
Het opleidingsbedrag bestaat uit het vaste lesgeld alsmede variabele kosten. Tijdens iedere lesdag zal de Academie voor Haptonomie de student koffie/thee en een lunch aanbieden (kosten hiervoor zijn inbegrepen). Een aantal variabele kosten zijn in het 3e en 4e jaar geïntegreerd in het studiegeld. Een overzicht hiervan is op te vragen bij het secretariaat. De student voldoet het lesgeld middels een aan de Academie voor Haptonomie verstrekte machtiging tot incasso via diens bankrekening, dan wel binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. Facturering geschiedt per studiejaar. Variabele kosten voor de opleiding staan vermeld in de Opleidingsinformatie en in de Algemene Informatiegids. Deze worden separaat gefactureerd. Zowel het lesgeld als variabele kosten worden jaarlijks bijgesteld. Betaling in termijnen is mogelijk. Hiervoor worden per betalingstermijn extra administratiekosten in rekening gebracht. Er kan uitsluitend worden gekozen voor betaling in termijnen, wanneer er geïncasseerd kan worden van een Nederlands (bank)rekeningnummer. Bij wanbetaling komen alle kosten zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de student.

Annulering
Annulering van de opleiding dient schriftelijk te geschieden, per aangetekend schrijven. Indien annulering plaatsvindt na definitieve bevestiging van plaatsing en vóór 6 weken voor aanvang van de betreffende opleiding (rekening houdend met de 14 dagen bedenktijd) ben je € 125,- annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering binnen 6 weken tot 3 weken voor aanvang van de betreffende opleiding, zijn de annuleringskosten € 250,-. Bij annulering binnen 3 weken tot de start van de opleiding zijn de annuleringskosten € 375,-. Annuleert je tijdens het opleidingsjaar (uitgezonderd van de proefperiode), ben je het volledige lesgeld van het betreffende jaar verschuldigd. Deze annulering dient eveneens schriftelijk, per aangetekend schrijven en met opgaaf van redenen te geschieden bij de directie. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een deel van het lesgeld gerestitueerd worden, met inachtneming van annuleringskosten, e.e.a. ter beoordeling van de directie. De student heeft de mogelijkheid zich aan het eind van ieder studiejaar per aangetekend schrijven uit te schrijven voor het vervolgjaar van de opleiding (de z.g. tussentijdse-annulering). Dit kan vanaf de laatste studiedag en vóór 1 juli van het betreffende studiejaar. Voor tussentijdse annulering van de opleiding geldt: - annulering dient schriftelijk te geschieden, per aangetekend schrijven; - annulering ná 1 juli van het betreffende studiejaar betekent de verplichting tot betaling van 50% van de opleidingskosten; - annulering ná 1 september van het betreffende studiejaar betekent de verplichting tot betaling van de volledige opleidingskosten.

Afronding
Na positieve afronding van de opleiding ontvangt de student een Certificaat of Diploma (afhankelijk van de opleiding). Bij de uitreiking van het Certificaat of Diploma dien je je te kunnen legitimeren. Inschrijving Beroepsvereniging na afronden Opleiding Haptotherapie De student is zelf verantwoordelijk voor het navragen of haar/zijn vooropleiding voldoet aan de registratie eisen van de beroepsvereniging (bijvoorbeeld VVH, NVPA).

 

ALGEMEEN

Annulering en wijzigingen door de Academie voor Haptonomie
De Academie voor Haptonomie behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in de docentenbezetting of wanneer door omstandigheden nodig, de data van een opleidingsdag. Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt de Academie voor Haptonomie zich het recht voor de opleiding te annuleren. De student wordt hierover tijdig geïnformeerd (uiterlijk 1 maand voor aanvang).

Annuleren binnen de bedenktermijn
Mocht je annuleren binnen de wettelijk bepaalde bedenktijd van 14 dagen, maar wel hebben deelgenomen aan een (deel) van de opleiding of cursus, zullen wij de kosten voor de dagen dat je aanwezig was in rekening brengen.

Klachtenprocedure
De Academie voor Haptonomie neemt klachten serieus. De klachtenprocedure is te vinden op onze website en in de Informatiegids.

Restitutie
In geval je recht heeft op terugbetaling zal de academie dit binnen 6 weken, na bevestiging afspraak, in orde maken.

Verwerking persoonsgegevens
Door het invullen van het aanmeldingsformulier ga je er mee akkoord dat (persoons)gegevens die je aan de Academie voor Haptonomie verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van de academie. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het toezenden van informatie over de opleidingen of trainingen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van de Academie voor Haptonomie. Je hebt te allen tijde het recht om de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, dit kan door een mail te sturen naar info@haptonomie.nl

Privacyverklaring
De Academie voor Haptonomie verwerkt persoonsgegevens van jou doordat je je aanmeld voor een cursus, opleiding of ander andere activiteit/dienst van ons. Alle informatie die door jou wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor de Academie voor Haptonomie, haar medewerkers en docenten. Wij hechten veel belang aan de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens en informeren je in een aparte privacyverklaring graag hoe wij omgaan met gegevens. Onze privacyverklaring is te vinden op onze website of op te vragen via e-mail info@haptonomie.nl

Copyright
De Academie voor Haptonomie bezit het auteursrecht op de door haar samengestelde studiegids, collegeteksten en overig uitgereikt studiemateriaal. Niets hiervan mag worden vermenigvuldigd, weggegeven, commercieel worden uitgebuit dan wel openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de Academie voor Haptonomie.

Deze voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2018 en gelden zolang ze niet worden vervangen. Alle eerder gepubliceerde algemene voorwaarden worden met deze huidige algemene voorwaarden vervangen.